Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego CENTRUM-MTG.COM.PL

SPIS TREŚCI

 • § 1 Definicje
 • § 2 Postanowienia ogólne
 • § 3 Kontakt ze sprzedawcą
 • § 4 Wymogi techniczne
 • § 5 Zakupy w Sklepie
 • § 6 Termin i sposób zapłaty
 • § 7 Realizacja zamówienia
 • § 8 Prawo odstąpienia od umowy
 • § 9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 • § 10 Reklamacje
 • § 11 Dane osobowe
 • § 12 Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 • 1 Definicje
 1. Sprzedawca – Jarosław Stefan Podlasiński z siedzibą Bolesławicka 24/105, 03-352 Warszawa, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CENTRUM MTG JAROSŁAW PODLASIŃSKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadający NIP 525 223 55 21, REGON 381759066.
 2. Sklep - sklep internetowy CENTRUM MTG prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem centrum-mtg.com.pl.
 3. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
 5. Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową.
 6. Kupujący - każdy podmiot nabywający towary za pośrednictwem witryny centrum-mtg.com.pl
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.
 8. Zamówienie – zakupione przez witrynę internetową centrum-mtg.com.pl towary.
 9. Opłacenie zamówienia - dokonanie zapłaty i zaksięgowanie zapłaty na rachunku bankowym sklepu.
 10. Siedziba sklepu – Centrum MTG ul. Nadwiślańska 5B/U2, 03-349 Warszawa.

 

 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem centrum-mtg.com.pl
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu w przedmiocie odstąpienia od umowy nie obejmują podmiotów, które w transakcjach ze sklepem nie występują jako konsumenci.
 3. Za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego zawiera się umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Niniejszy regulamin dotyczy tylko umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 5. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 tejże ustawy.
 6. W przypadku klientów nie będących konsumentami sądem właściwym dla rozpoznawania sporów wynikłych z zawartej za pośrednictwem sklepu umowy jest sąd właściwy dla sklepu.
 • 3 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: ul. Bolesławicka 24/105, 03-352 Warszawa
 2. Adres e-mail: shop@centrum-mtg.com.pl
 3. Telefon: 788 823 854
 • 4 WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 • Urządzenie z dostępem do Internetu
 • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 • 5 ZAKUPY W SKLEPIE
 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, podawane są w złotych polskich i  zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Cena podawana przy każdym towarze jest wiążąca dla stron w momencie złożenia zamówienia
 4. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 5. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień.       W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Zamawiający nie przestrzega niniejszego Regulaminu Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia.
 2. Wszystkie towary oferowane na stronach centrum-mtg.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.
 3. Wyjątek mogą stanowić pojedyncze karty – single pochodzące ze starszych edycji. Ich stan jest określany jako Mint/Nearmint do Slightly played.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w sklepie centrum-mtg.com.pl, kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwanie niedostępnych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw Zamawiającego, oraz udzielania indywidualnych rabatów lub przyznawania gratisów.
 • 6 Termin i sposób zapłaty
 1. Zapłaty za zamówienie należy dokonać w terminie 7 dni od jego złożenia:
  1. przelewem na rachunek bankowy : 60 1140 2004 0000 3902 7821 0265
  2. gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
  3. przelewem online „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A."
  4. mBank raty " Podmiotem świadczącym obsługę systemu ratalnego jest MBANK S.A."
 2. Brak zapłaty za zamówienie w terminie przewidzianym w niniejszym regulaminie skutkuje anulowaniem zamówienia.
 3. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego sklepu.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.
 • 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Zamawiający może składać Zamówienia 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca realizuje Zamówień w dni robocze z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia centrum-mtg.com.pl. W tych dniach nie będą realizowane zamówienia.
 3. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów danego Towaru objętego promocją lub wyprzedażą.
 4. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 5. Sprzedawca dostarcza Towary na adres podany jako Adres Dostawy. Adres Dostawy nie musi być tożsamy z miejsca zameldowania Zamawiającego.
 6. W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem zamieszkania Zamawiającego, a dostawa ma nastąpić na adres zamieszkania innej osoby fizycznej, Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę osoby, na której adres zamieszkania nastąpi dostawa Zamówienia, na przetwarzanie przez Sprzedawcę jej danych osobowych w postaci adresu zamieszkania. Sprzedawca przetwarza jej dane osobowe wyłącznie w celu dostawy Zamówienia. Brak posiadania przez Zamawiającego przedmiotowej zgody wyłącza możliwość dostawy Towarów przez Sprzedawcę na adres zamieszkania innej osoby fizycznej niż Zamawiający.
 7. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 8. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 9. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 1. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Realizacja Zamówienia następuje jedynie po otrzymaniu wpłaty przez Sprzedawcę. Wyjątkiem jest sposób dostarczania Odbiór Osobisty, przy którym nie jest konieczna przedpłata i możliwa jest płatność gotówką w siedzibie Sprzedawcy
 3. Po wydaniu Towaru Zamawiający powinien w obecności Przewoźnika dokonać sprawdzenia, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza podpisem u dostarczającego wydanie Towaru.
 4. W przypadku zwrócenia Zamówienia do siedziby Sprzedawcy (wynikającego z: nieobecności Zamawiającego pod wskazanym adresem dostawy przez okres dłuższy niż dwa tygodnie; podania błędnego adresu dostawy; innych przyczyn nie wynikających z błędu Sprzedającego) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami zwrotu oraz ponownej dostawy.
 5. Sposób dostarczenia Odbiór Osobisty jest bezpłatny.
 6. Zamówienia nieopłacone, z formą dostarczenia Odbiór Osobisty, po zmianie statusu na “Gotowe do odbioru” dostępne są w siedzibie Sprzedawcy przez okres dwóch tygodni. Po tym czasie zamówienie może zostać anulowane ze względu na brak kontaktu ze strony klienta. Sprzedawca może (ale nie musi) ten okres wydłużyć lub wysłać wcześniej pocztą elektroniczną powiadomienie o wciąż oczekującym na odbiór zamówieniu
 7. Zamówienia opłacone, z formą dostarczenia Odbiór Osobisty, po zmianie statusu na “Gotowe do odbioru” dostępne są w siedzibie Sprzedającego przez okres jednego miesiąca. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane ze względu na brak kontaktu ze strony klienta, a opłata za nie nie zostaje zwrócona – staje się ona zapłatą za usługę magazynową.
 8. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem Poczty Polskiej
  2. Odbiór osobisty ( bezpłatnie)
 1. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy po ustaleniu terminu odbioru za pomocą adresu:shop@centrum-mtg.com.pl bądź telefonicznie 788 823 854
 2. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
 3. Wysyłka towarów oznaczonych jako „przedsprzedaż” nastąpi nie wcześniej niż z dniem oficjalnego ukazania się produktu na rynku.
 • 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy                                                    .                                                      

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Nadwiślańska 5B/u2, 03-349 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 2. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 3. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 • 9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 • 10 REKLAMACJE
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Nadwiślańska 5B/U2, 03-349 Warszawa.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja             o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres           e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 8. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 9. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 11 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 • 12 ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub                       w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 6. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

CENTRUM MTG JAROSŁAW PODLASIŃSKI
ul. Bolesławicka 24/105, 03-352 Warszawa adres e-mail: shop@centrum-mtg.com.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl